talk2us - the net cooperation
 
 
 

Privacy

Uw privacy beschermen is voor ons een prioriteit.

Wij maken er een erezaak van om alle persoonlijke gegevens die u ons bezorgt te beveiligen.

Wij nemen bovendien reeds actief deel aan de initiatieven van de bedrijfswereld ter bescherming van de privé-gegevens, zowel in ons bedrijf als op Internet.

Maar naast de totale garantie van onze discretie kunnen de EUREGIO.NET klanten ook rekenen op de transparantie van onze verbintenissen. Daarom hebben wij een Charter opgesteld dat ons op basis van vertrouwen met onze klanten verbindt.

1. Wij beschermen, op basis van bijzonder strenge veiligheids- en vertrouwensnormen, alle informatie die u ons meedeelt.

2. Wij verzamelen alleen gegevens die onmisbaar zijn voor een optimale kwaliteitsservice, die aan uw eisen tegemoet komt.

3. Wij limiteren de toegang tot de persoonlijke gegevens van onze klanten tot de medewerkers van EUREGIO.NET die ze voor hun werk nodig hebben.

4. Wij zien erop toe dat al onze medewerkers een opleiding volgen over de bescherming van de privacy. Daarin leren ze hun verantwoordelijkheid opnemen en maken ze kennis met de basisprincipes die het gebruik van de persoonlijke gegevens van onze Leden regelen.
De medewerkers die deze regels of andere schikkingen van EUREGIO.NET met de voeten treden, worden aan disciplinaire maatregelen onderworpen en eventueel zelfs ontslagen.

5. Wij verifiëren systematisch de identiteit van de klanten die ons opbellen. Wij delen ze eveneens, op hun schriftelijke aanvraag, hun privé-gegevens mee en zetten ze indien nodig recht.
In elk geval kan de toegang tot bepaalde gegevens geweigerd worden indien ze naar derden verwijzen of onder een juridisch privilege vallen.

6. Wij verwittigen onmiddellijk een klant wanneer een juridisch bevelschrift of een dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen ons verplicht om de gegevens die op hem/haar betrekking hebben openbaar te maken.

7. Wij garanderen de controle op de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn. Bovendien eisen wij van onze commerciële partners dat ook zij de principes van vertrouwen en veiligheid die wij voor onze klanten hanteren respecteren.

8. Wij eisen van ondernemingen die hun diensten aan onze klanten aanbieden dat zij conform onze principes handelen en ons de echtheid daarvan bewijzen.

9. Wij verbinden ons ertoe dat wij onze dossiers volledig en up to date houden.

10. Onze klanten kunnen via een aangetekende brief contact opnemen met onze Algemeen Directeur, de Heer Hubert Savelberg, voor meer informatie over de bescherming van de privacy (Euregio.net AG, Wirtzfeld 140, B-4761 Büllingen)
Om u de beste garanties inzake de bescherming van de privacy te geven verbinden wij er ons toe om ons permanent op dat domein te blijven inspannen. Wij beloven eveneens dat wij onze commerciele politiek afstemmen op de principes van dit Charter.

Wanneer u op deze site surft, doet u dat anoniem. Toch kan u op vrijwillige basis persoonlijke gegevens aan ons doorgeven, zodat wij met u kunnen corresponderen. De informatie die u over uzelf meedeelt, met name uw e-mailadres, dient enkel om onze communicatie te vergemakkelijken en om zo goed mogelijk aan uw eisen te beantwoorden.


- Regels en Reglement van de site
- Handelsmerken
- Charter over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer   

Regels die van toepassing zijn op de Website van EUREGIO.NET, haar filialen en dochtermaatschappijen eisen dat alle personen die hun sites bezoeken op het World Wide Web (de 'site') de volgende regels toepassen. Door u toegang te verschaffen tot deze site toont u aan dat u deze voorwaarden erkent en dat u aanvaardt dat u zich eraan onderwerpt.

Wetten en reglementen
De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan federale, provinciale en regionale wetten en reglementen.

Auteursrechten en handelsmerken
De handelsmerken, de logo's en de merken van diensten ('merken') die in deze site staan, zijn eigendom van EUREGIO.NET en derden. Het is formeel verboden om deze merken te gebruiken zonder de geschreven toelating van EUREGIO.NET of de derden die er eigenaar van zijn. Het is streng verboden om elementen van deze site te veranderen, te kopiëren, te verspreiden, over te dragen, te afficheren, te publiceren, te verkopen of te gebruiken. Evenmin mag er worden toegelaten dat ze worden gebruikt of dat er andere afgeleide werken mee gecrëeerd worden voor commerciële of publieke doeleinden.

Afwezigheid van garantie
Alle informatie die in deze site staat wordt gepubliceerd 'zoals ze is', zonder enige garantie, noch expliciet noch impliciet, met inbegrip van de impliciete garanties inzake de normale kwaliteit, het gebruik voor een welbepaald doel, het eigendomsrecht, de afwezigheid van namaak, de veiligheid of de precisie.
EUREGIO.NET wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de juistheid of de betrouwbaarheid van meningen, raadgevingen of uitlatingen van derden op deze site. EUREGIO.NET zal in geen geval verantwoordelijk kunnen worden geacht voor gelijk welk verlies of welke schade die voortvloeit uit de raadpleging door een gebruiker van de informatie in deze site. Het behoort de gebruiker toe om de juistheid, de volledigheid of de bruikbaarheid van inlichtingen, meningen, raadgevingen en andere uitlatingen op deze site te beoordelen. Indien nodig, is het aan te raden om professioneel advies in te winnen om een inlichting, mening, raadgeving of een andere uitlating in deze site te evalueren.

Beperking van de aansprakelijkheid
EUREGIO.NET wijst elke verantwoordelijkheid af (contractuele, onrechtmatige, absolute of andere) inzake elke directe, indirecte, ondergeschikte of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of de toegang ertoe, wat ook de manier is waarop die gebeurd is, zelfs als de maatschappij van een gelijkaardige schade op de hoogte werd gebracht. Daartoe behoort ook de aansprakelijkheid te wijten aan de aanwezigheid van een virus die de computerapparatuur van de gebruiker zou kunnen aantasten.


Vertrouwelijkheid van de communicatie van de gebruikers

Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen zal EUREGIO.NET de vertrouwelijkheid van alle communicatie van de gebruikers die privé-informatie bevat en haar rechtstreeks werd overgebracht, respecteren. Bovendien zal de communicatie die de gebruiker in een message board of in een chat room overbrengt, niet als vertrouwelijk worden beschouwd.
EUREGIO.NET zal dan ook de informatie die deze communicatie bevat (met inbegrip van de idee'n, de concepten, de knowhow en andere intellectuele bezittingen) mogen gebruiken en meedelen aan de moedermaatschappij EUREGIO.NET of een van de filialen of dochtermaatschappijen, voor eender welk doel dat zij geschikt achten. (Zie ook het Charter van EUREGIO.NET over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.)

Links met andere Internet sites
EUREGIO.NET is niet verantwoordelijk voor de inhoud die toegankelijk is via om het even welke andere Internet site die met haar site verbonden is. De gebruiker verschaft zich op eigen risico toegang tot andere sites die verbonden zijn met de site van EUREGIO.NET.

Wijziging van de regels
EUREGIO.NET behoudt zich het recht voor om op elk moment deze regels te wijzigen. De gebruikers zijn overigens verondersteld om die te kennen en ze moeten zich houden aan de veranderingen die aan deze regels worden aangebracht.

Overtreding van de regels
EUREGIO.NET behoudt zich het recht voor om alle juridische middelen waarover zij beschikt uit te putten in geval van overtreding van deze regels, met inbegrip van het recht om de toegang te blokkeren tot de site vanuit een welbepaald Internetadres.


Bescherming van de persoonlijke levens-sfeer:
wij passen OPT-IN Email toe volgens de Belgische wetgeving. Op ons Easyscopes Entertainment Network passen wij soms een andere privacy policy toe, maar deze is dan op die websites in aparte privacy policy documenten vermeldt.

Wettelijk gebruik:
EUREGIO.NET is mede stichter van ISPA Belgie en gaat akkoord en past de Internet Code of Conduct toe die door ISPA werd uitgevaardigd. Ook passen wij de Code of Conduct toe van DNS BE en hun quality label Domain-Ethix.

Alle inbreuken met betrekking op door euregio.net gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken, copyright, auteursrecht, cybercriminaliteit, spamming, privacy en/of andere Belgische wetgevingen zullen gerapporteerd worden aan de lokale juridische autoriteiten en/of de FCCU, de Federal Computer Crime Unit, en zal gerechtelijk vervolgd worden.


Overeenkomstig het Samenwerkingsprotocol van ISPA ter bestrijding van ongeoorloofd gedrag op het Internet kunt U op drie wijzen aangifte doen naar het meldpunt: Email naar contact@euregio.net, of contact@gpj.be of via de website www.gpj.be.

Trademarks:   
euregio.net en easyscopes zijn ® wettelijk gedeponeerde handelsmerken en euregionet, euregiosearch, euregiotv, hetweer, easyscope, dailyscopes, 0800-horoscope, lovetest, guruhits, speedycam, speedyfind zijn handelsmerken van

EUREGIO.NET N.V.

Data Center:
Tenbosch 9
B-1000 Brussels

Maatschappelijke zetel:
Wirtzfeld 140
B-4761 Büllingen

Kantoor:
BRF Funkhaus, Kehrweg 11
B-4700 Eupen

Phone   +32 (0)87 561177      Fax +32 (0)87 561122

E-Mail:  info@euregio.net

Internet:  www.euregio.net

HRE: 63.128  *  ID-Nr.: BE 455.638.890

Copyright©1995-2004 EURGIO.NET. Alle rechten voorbehouden.
Door de informatie van deze site te raadplegen aanvaarden de bezoekers gebonden te zijn aan de termen van het Reglement en de Regels van de Website EUREGIO.NET. Zie Regels en Reglement van de site, Handelsmerken en het Charter over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 
 

top

de - fr - nl - talktous - team - references - archive - contact - impressum - agb - privacy